Flexible Solutions

Algemene Dakwerken

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DeDeMa bv – Flexible Solutions

Artikel 1 : toepasselijkheid

1.1.Deze algemene voorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle documenten, aanbiedingen, offertes, voorstellen, producten en diensten van DeDeMa bv (handelsbenaming Flexible solutions), met ondernemingsnummer 0644.403.266 en met zetel te Sint-Niklaasstraat 21 te 9170 Sint-Gillis-Waas (hierna genoemd: “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

1.2 Door het geven van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk de inhoud en toepassing van deze voorwaarden . Andersluidende voorwaarden zijn uitgesloten en slechts van kracht mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van DeDeMa Bv. Afwijkende gedragingen van DeDeMa Bv zelfs bij herhaling, geven de opdrachtgever in zijnen hoofde geen verworven recht . Afwijkende bedingen van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend . Zij erkennen a contrario onderhavige algemene voorwaarden als zijnde de regels die het contract en de handelsrelatie beheersen.

Artikel 2 : offertes en bestelling

2.1.Offertes zijn in regel gedurende 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn op de offerte staat. De opdrachtgever kan onze offertes per email aanvaarden. Een reply- email of enige andere schriftelijke voorbehoudsloze aanvaarding van onze offerte geldt steeds als gelijktijdige uitdrukkelijke en integrale aanvaarding van onze algemene voorwaarden. 

2.2. Offertes zijn indicatief en mede gebaseerd op standaardsituaties en/ of de algemene informatie die de opdrachtgever ons verstrekt. Offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de eigenschappen uitdrukkelijk daarin vermeld. De eigenschappen en omschrijvingen in lastenboeken, plannen en andere documenten, naar dewelke niet uitdrukkelijk wordt verwezen in de
offerte, kunnen niet tegen ons ingeroepen worden. 

2.3. De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere lasten. Indien de klant aangeeft te handelen als consument, streven wij ernaar steeds het totaalbedrag inclusief  BTW op onze offertest te vermelden. De door ons gehanteerde eenheidsprijzen gelden steeds onder voorbehoud. Wij behoudens ons het recht voor om de prijzen zoals opgenomen in een offerte te wijzigen en/of bijkomende kosten aan te rekenen, in functie van omstandigheden waarvan wij pas kennis nemen na het uitbrengen van de offerte en/of naar aanleiding van een werfbezoek. Indien een offerte de inschatting vermeldt van het aantal werkuren, is dergelijke inschatting louter indicatief en zijn wij er niet door gebonden.

2.4.Eveneens kunnen overeengekomen eenheidsprijzen te wijzigen in functie van onder meer schommelingen van de marktprijzen. Er wordt uitdrukkelijk in een prijsherzieningsclausule voorzien, die bepaalt dat de vaste prijs van contracten van bepaalde duur tussen ondernemingen jaarlijks, op de vervaldag van het contract, met 3% kan stijgen, mits voorafgaandelijke kennisgeving, uiterlijk 30 dagen voor vervaldag.

2.5. Door de aanvaarding van een offerte, plaatst de klant een bestelling en is de klant ertoe gehouden om de overeenstemmende bedragen te betalen. Indien de klant een bestelling annuleert, is de klant ter compensatie een forfaitaire vergoeding aan ons verschuldigd, gelijk aan 30% van het totaalbedrag van de bestelling (excl. BTW), waar van toepassing vermeerderd met de vergoeding voor reeds geleverde werken en gemaakte onkosten. Wij behouden ons het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

2.6. Ieder (verzoek om) meerwerk of wijziging van de voorziene werken of afgesproken timing, kan gevolgen hebben op de voorziene planning en budgetten. Wij zijn gerechtigd om meerwerken uit te voeren zonder schriftelijke bevestiging van de klant, voor zover het oorspronkelijke offertebedrag daardoor niet met meer dan 10% wordt overschreden.

2.7. Alle offertes zijn opgesteld in de veronderstelling dat in normale werfomstandigheden zal kunnen worden gewerkt mbt. uitvoeringsmogelijkheden en weersomstandigheden. De opdrachtgever voorziet in de toegankelijkheid van de werf en (werf)toilet. Hij draagt alle kosten die moeten worden gemaakt ten gevolge van de niet-toegankelijkheid. Ook levering van elektriciteit, water, verwarming is ten laste van de klant.

2.8. Wij behouden ons het recht voor om af te wijken van de offertes ook nadat deze door de opdrachtgever werden aanvaard . Indien de technische noodwendigheden van de werf of de ons beschikbare materalen zulks vereisen. Zulke afwijkingen zullen enkel gebeuren voor zover deze van dezelfde kwaliteit zijn en dezelfde wezenlijke kenmerken bezitten. Zij zullen nooit als contactbreuk kunnen worden aanzien en zullen enkel aanleiding kunnen geven tot een herziening van de prijs indien wij ten gevolge daarvan voor goedkopere materialen of een goedkopere uitvoering zouden hebben geopteerd.

2.9. De verzekering 10-jarige aansprakelijkheid wordt (indien van toepassing) per werf apart berekend. Meestal wordt deze verzekering in 1 polis afgesloten door de hoofdaannemer waaronder het risico van de onderaannemers mee worden gedekt. In dit geval is onze polis niet van toepassing. Indien dit niet het geval is worden de kosten voor deze extra verzekering in rekening gebracht bovenop de totaalprijs op de offerte.

Artikel 3 : Verplichtingen van de klant / opdrachtgever

3.1. De klant verbindt er zich toe om alle documenten en informatie nodig voor de uitvoering van de opdracht op eenvoudige vraag, onmiddellijk en gratis aan ons ter beschikking te stellen. De klant geeft voor zoveel als nodig ook opdracht aan betrokken derden om hetzelfde te doen.

3.2. De klant verklaart en garandeert dat de aan ons overhandigde plannen, tekeningen en technische tekeningen en werktekeningen overeenkomen met de officiële goedgekeurde plannen en de werkelijkheid. Uitsluitend de klant is ervoor verantwoordelijk om te verzekeren dat het bouwwerk en de aan ons gevraagde werken overeenstemmen met toepasselijke reglementen, zoals stedenbouwkundige voorschriften. Waar van toepassing, dient de klant tijdig de nodige vergunningen aan te vragen en te bekomen. Het informeren over de noodzaak en/of aanvragen van dergelijke vergunningen maakt in geen geval onderdeel uit van onze opdracht en uitsluitend de klant draagt de verantwoordelijkheid om zich degelijk te informeren en de toepasselijke regelgeving ter zake na te leven. De klant zal ons beschermen, verdedigen en vrijwaren tegen enige klacht, vordering of aanspraak die in dit verband tegen ons zou worden ingesteld

3.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werf goed toegankelijk en bereikbaar is. Hij draagt alle kosten die moeten worden gemaakt ten gevolge van de niet-toegankelijkheid. Ook levering van elektriciteit, water, verwarming is ten laste van de klant. De klant staat in voor de nodige afspraken met eventueel andere betrokken aannemers, overheden, dienstverleners of derden en staat garant dat de met ons afgesproken timing kan worden gerespecteerd.

3.4. Naar aanleiding van de werken kunnen wij materialen en/of toebehoren leveren en/of tijdens de werken achterlaten op de werf. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de klant verantwoordelijk voor de beveiliging van de werf en de erin opgeslagen materialen en zal hij DeDeMa Bv vrijwaren voor alle schade ten gevolge van bv. beschadiging of verlies.

3.5. De bouwheer zal een ABR-verzekering afsluiten en het bewijs hiervan overhandigen voorafgaandelijk aan de start van de werken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.6. Ingeval van ontbreken van een ABR, zijn de bouwrisico’s die normaal gedekt zouden zijn door de ABR ten laste van de klant.

Artikel 4 : Uitvoeringstermijn

4.1.Uitvoeringsdata en opgegeven uitvoeringstermijnen zijn indicatief en worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de opdrachtgever. Ze kunnen worden aangepast in functie van de omstandigheden. Ze verbinden ons derhalve niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen dat de naleving van de opgegeven termijn essentieel is. Een vertraging in de uitvoering kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding . Geen van de partijen is aansprakelijk voor de nakoming van zijn verbintenissen, indien en voor zover de nakoming verhindert is ten gevolge van overmacht. Wordt beschouwd als overmacht. Enige omstandigheid buiten de wil van de partij die zich op de situatie van
overmacht beroept, die redelijkerwijze niet voorzienbaar was en/of redelijkerwijze niet kon worden voorkomen, zoals maar niet beperkt tot: brand, onverwachte
onbeschikbaarheid van medewerkers (bv. door ziekte), elektriciteitsstoringen, staking van medewerkers of lock-out.

4.2. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals maar niet beperkt tot een plotse verhoging van personeelskosten of grondstofprijzen, de noodzaak om extra beveiligingsmaatregelen te treffen ingevolge pandemies of overheidsmaatregelen, enz.), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werken weer aan te vatten

Artikel 5 :

5.1.Tenzij anders overeengekomen, zijn onze facturen contant betaalbaar. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan pas op rentes en dan pas op de hoofdsom. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op de vervaldag. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% op jaarbasis op de hoofdsom inclusief BTW verschuldigd, en dit te rekenen vanaf de factuurdatum tot aan de datum van integrale betaling. Tevens zal in geval van niet-betaling op de vervaldag een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 125 Euro.

5.2.In geval van insolventie van de opdrachtgever, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend of in geval van aangevraagde reorganisatie in het kader van de wet op de continuïteit van ondernemingen, behouden wij ons het recht voor opdrachten , zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren en reeds begonnen opdrachten definitief en zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever te beëindigen, of, voorafgaand de uitvoering, een waarborgsom te eisen, specifiek te onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de uitvoering te dekken .

5.3.In het algemeen zullen wij het recht hebben om tijdens de duur van een opdracht tussentijdse facturen op te maken voor de reeds geleverde prestaties en materialen , ook al werd er zulks niet voorafgaandelijk of niet uitdrukkelijk overeengekomen . Wij kunnen de verdere uitvoering van de overeengekomen werken afhankelijk maken van de voorafgaandelijke integrale en voorbehoudloze betaling van deze tussentijdse facturen.

5.4. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur worden alle andere gebeurlijk openstaande facturen op naam van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Compensatie is niet toegelaten tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de aannemer/verkoper.

5.5. Onverminderd de bepalingen van dit artikel behouden wij ons wel het recht voor vergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade ingevolge de wanprestatie van de opdrachtgever.

5.6. Het is ons toegelaten ten allen tijde onze vordering over te dragen dan wel te subrogeren aan derden.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid en klachten

6.1. Wij proberen altijd onze werken zo goed mogelijk uit te voeren. Onze verbintenissen moeten als inspanningsverbintenissen worden beschouwd.

6.2. Tenzij bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk schriftelijk worden afgesproken, leveren wij diensten en goederen van gewone handelskwaliteit, zonder andere of verdergaande verbintenis, en zijn de diensten en goederen aan geen andere garantie onderworpen dan die op grond van dwingend recht van toepassing is en/of welke wij uitdrukkelijk en schriftelijk hebben toegekend Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag van de bestelling van de opdrachtgever en voor zover het rechtstreekse schade betreft, die wordt veroorzaakt door onze fout en / of toerekenbare tekortkoming. Wij worden niet verondersteld de bestaande materialen gebouwen voorafgaandelijk te inspecteren op de gebeurlijke aanwezigheid van boktor , schimmel , houtzwam , houtrot of andere gebreken . De opdrachtgever ontslaat ons hiervan uitdrukkelijk .

6.3.Alle klachten omtrent de non-conformiteit van uitgevoerde werken en facturen dienen ons per aangetekend schrijven te bereiken binnen de 8 dagen , te rekenen vanaf de datum van uitvoering van de werken waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft . Elke klacht buiten deze termijnen gesteld , is onontvankelijk . Het verstrijken van deze termijn of het ingebruik nemen van de werken maakt dat de werken worden geacht definitief aanvaard te zijn door de opdrachtgever. Het verstrijken van deze termijn of in gebruik nemen van de werken wordt gelijkgesteld met de definitieve oplevering en ontheft ons van
enige aansprakelijkheid, behoudens verborgen gebreken en behoudens opzettelijke fout of bedrog of enige andere aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht voortduurt.

6.4. Bij gebreke aan enige opmerking op de leveringsbon op het ogenblik van de levering of bij de voorlopige oplevering van de werken wordt de opdrachtgever geacht de verkochte materialen en de geleverde werken onherroepelijk te aanvaarden . De inontvangstneming ven de materialen of uitgevoerde werken, zonder enig voorbehoud vanwege de opdrachtgever , geldt evenzeer als aanvaarding .

6.5.Het formuleren van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn contractuele betalingsverplichtingen op te schorten.

6.6.Alle vorderingen van de opdrachtgever tegen de aannemer/verkoper , uit welken hoofde ook , verjaren na 6 maanden te rekenen vanaf de levering of oplevering van de werken . Deze termijn kan niet worden geschorst en kan enkel worden gestuit door een gerechtelijke actie . Bij gebreke aan enige opmerking op de leveringsbon op het ogenblik van de levering of bij de voorlopige oplevering van de werken wordt de opdrachtgever geacht de verkochte materialen en de geleverde werken onherroepelijk te aanvaarden . De inontvangstneming ven de materialen of uitgevoerde werken , zonder enig voorbehoud vanwege de opdrachtgever , geldt evenzeer als aanvaarding .

6.7. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierin voorzien zijn niet van toepassing op gevallen van opzet of fraude of enige andere aansprakelijkheid die op grond van toepasselijk recht niet kan worden beperkt.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud
Alle materialen welke niet volledig betaald zijn , blijven in hun totaliteit eigendom van ons tot het ogenblijk van integrale betaling . Ingeval van eventueel faillissement of stopzetting/vereffening van de opdrachtgever worden eventueel reeds betaalde voorschotten als definitief verworven vergoedingen voor winstderving en kosten aanzien zodat deze onder geen enkel beding zullen kunnen worden teruggevorderd .

Artikel 8 :

8.1. Er kan alleen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken met ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord. De toepassing van voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2.Wij kunnen zonder voorafgaande toestemming van de klant beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van onze verbintenissen.

8.3.De eventuele nietigheid van een bepaling onder deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules en de overeenkomst algemeen. In voorkomend geval, zullen de partijen de ongeldige clausule vervangen door een geldige clausule die zo veel mogelijk het oorspronkelijk beoogde doel bereikt.

8.4.Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de partijen houdt geenszins een afstand van recht in. In geen geval zal enige tegemoetkoming of gunst van onze zijde worden beschouwd als verworven recht en/of wijziging van deze algemene voorwaarden.

8.5.Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen ons en de klant worden geacht te zijn afgesloten te Sint-Gillis-Waas en zijn onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. In geval van geschillen die verband houden met onze producten, diensten en andere
activiteiten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, zijn uitsluitend het Vredegerecht te Beveren, de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Dendermonde) of de rechtbank van eerste Aanleg te Dendermonde bevoegd.

Flexible Solutions