Flexible Solutions

Privacy Beleid
Flexible Solutions

PRIVACY BELEID

Deze privacy verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 19 april 2024.

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor BV Dedema, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaasstraat 21,
9170 Sint-Gillis-Waas, met ondernemingsnummer BE 0644.403.266 (Hierna genoemd “wij” of
“ons”.)
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u erop dat wij uw gegevens
verzamelen. Dit privacy beleid geeft u inzicht in hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en
openbaar maken.
Onze website, https://flexible-solutions-dakwerken.be/ (hierna te noemen: “Website”) en alle commerciële
relaties die wij hebben met onze klanten, prospects en zakenpartners zijn onderworpen aan dit
privacy beleid.

1. Welke persoonsgegevens en hoe worden deze verzameld?
Uw gegevens worden verzameld met het oog op de vaststelling van basisgegevens (naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, enz.) die nodig zijn om onze diensten aan u te verlenen.
• Wanneer u klant wordt, verzamelen wij de volgende informatie voor onze administratie:
o Identificatiegegevens
o Adresgegevens
o Contactgegevens
• De gegevens die wij verzamelen wanneer u het contactformulier op onze Website invult.
Met behulp van onze Website kunt u informatie vinden en gebruiken zonder ons uw
persoonlijke gegevens te verstrekken. In sommige gevallen vragen wij echter om persoonlijke
informatie. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens die onder gevoelige categorieën vallen,
zoals raciale of etnische gegevens, gegevens over het seksuele leven, …

2. Gebruik van persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verwerkt in overeenstemming met de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement
(Verordening 2016/679) en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de door u gevraagde diensten te leveren.
Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor andere
doeleinden dan die welke in dit privacy beleid zijn beschreven. Wij kunnen uw e-mailadres
bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van wetswijzigingen en onderwerpen die
voor u van belang kunnen zijn. Wij kunnen het ook gebruiken om u te informeren over onze
diensten.

3. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze
diensten te verlenen en te optimaliseren (met inbegrip van maar niet beperkt tot onderhoud,
betalingsverwerking, databasebeheer).
Indien het noodzakelijk wordt om uw persoonlijke gegevens met derden te delen, is de
betreffende derde partij eveneens verplicht om de gegevens in overeenstemming met dit
privacy beleid te gebruiken.
Niettegenstaande het voorgaande kan het voor ons mogelijk zijn om uw persoonlijke informatie
vrij te geven:
• Aan de bevoegde autoriteiten (1) indien wij daartoe wettelijk of in het kader van een gerechtelijke of
toekomstige procedure verplicht zijn en (2) ter verdediging en vrijwaren van onze rechten;
• Indien onze activa door een andere partij worden overgenomen, kunnen uw persoonsgegevens deel
uitmaken van de overgedragen activa;
• Met de bedoeling gelijkaardige profielen als het uwe te detecteren, behoudens wanneer u daar
uitdrukkelijk bezwaar tegen hebt gemaakt.
In alle andere gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of overdragen
aan derden zonder uw toestemming, tenzij de (1) derde partij uw toestemming heeft verkregen
en (2) met de genoemde derde partij een gegevensverwerkingsovereenkomst heeft gesloten,
die de nodige waarborgen bevat betreffende de vertrouwelijkheid en de naleving van de privacy
van uw persoonsgegevens.

4. Opslag persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor de beperkte periode die nodig is om de in dit
privacy beleid onder “gebruik persoonsgegevens” beschreven doeleinden te bereiken.
Indien de wet of andere wettelijke verplichtingen ons verplichten een langere bewaartermijn te
hanteren, zijn we in staat uw persoonsgegevens voor deze langere termijn te bewaren.

5. Uitoefening van de rechten van bezwaar, toegang, rectificatie
en verwijdering van gegevens:
Wanneer u uw rechten, zoals hieronder uiteengezet, wilt uitoefenen, kunt u contact met ons
opnemen.
• Recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben;
• Recht op correctie, aanvulling of update van uw persoonlijke informatie;
• Recht op verwijderen van uw persoonlijke informatie;
• Recht op beperken van het verwerken van uw persoonlijke informatie;
• Recht op overdracht van uw persoonlijke informatie;
• Recht van bezwaar/verzet tegen het verwerken van uw persoonlijke informatie.
Wij kunnen weigeren uw rechten uit te oefenen indien deze onredelijk herhaald worden,
onevenredig veel technische inspanningen vergen of de privacy van anderen in gevaar brengen.
Onevenredige technische inspanningen zijn onder meer de ontwikkeling van een nieuw
systeem, de invoering van fundamentele wijzigingen in een bestaande bedrijfspraktijk of
verzoeken om gegevens die zich op back-upsystemen bevinden.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw
persoonlijke informatie onder ons beheer te beschermen, in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van
gegevensoverdracht via het internet of opslagsystemen niet voor 100% worden gegarandeerd.
Als u vermoedt dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact
met ons op om ons van het probleem op de hoogte te stellen.

7. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden aan derden
worden doorgegeven. Dit betekent ook dat de doorgifte kan gebeuren naar landen of regio’s
met een andere wetgeving inzake gegevensbescherming dan uw land. Wij zullen altijd de
passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat, wanneer in een dergelijk geval
gegevens worden doorgegeven, dit gebeurt op een wijze die een “passend beschermingsniveau”
waarborgt.

8. Update privacy verklaring
Wij hebben het recht om deze Privacy Verklaring bij te werken door een nieuwe versie op de
Website te publiceren. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Andere websites
Ons privacy beleid is uitsluitend van toepassing op onze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de privacy-, informatie- of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die sites
beheren waarnaar onze Website een link bevat. De plaatsing van een link op onze Website
betekent niet dat wij de gelinkte site steunen.
Bovendien kunnen wij u de mogelijkheid bieden om inhoud op uw sociale media-accounts te
plaatsen via diensten van derden. Wij wijzen u erop dat alle informatie die u via deze diensten
deelt, valt onder het privacy beleid van de derde partij en niet onder dit privacbeleid. Wij
hebben geen controle over, en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop derden uw
informatie gebruiken wanneer u deze functies gebruikt.

10. Klachten
Als u klachten heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken
en/of verwerken, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de privacy van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons
opnemen via de volgende contactgegevens:

BV Dedema
Sint-Niklaasstraat 21
9170 Sint-Gillis-Waas
België
Website: https://flexible-solutions-dakwerken.be/
Email: info@flexible-solutions.eu